Sunday, 23.6.2024
Name days: Adrian / Wanda / Zenon
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Wewnątrzszkolna instrukcja organizacji egzaminu ósmoklasisty

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY (FRAGMENT)

 

ORGANIZACJA EGZAMINU

1. Zdający egzamin (każdego dnia) powinni być obecni przed szkołą najpóźniej o godzinie 08.35.

2. Uczniowie czekają na wejście do szkoły na dziedzińcu szkolnym z zachowaniem wymaganej odległości od innych osób min. 1,5 m.

3. Uczniowie wchodzą na teren szkoły pojedynczo. W przedsionku szkoły wyznaczona osoba dezynfekuje uczniom ręce.

4. W budynku szkolnym uczniowie oczekują na wejście do sali egzaminacyjnej na korytarzu przed salą gimnastyczną z zachowaniem wymaganej odległości od innych osób (min. 1,5 m). Przestrzeganie zasad nadzoruje wyznaczony członek komisji egzaminacyjnej.

5. O godzinie 08.45 uczniowie są wpuszczani do sali egzaminacyjnej. Wchodzą do sali pojedynczo, w ustalonym porządku, zgodnie z listą zdających wywieszoną na drzwiach sali i zachowaniem dystansu społecznego.

6. Przed wejściem do sali uczniowie dezynfekują ręce. Numery stolików losuje nauczyciel, członek komisji egzaminacyjnej.

7. Tożsamość osoby zdającej potwierdzana jest legitymacją szkolną. W przypadku braku legitymacji szkolnej, tożsamość ucznia potwierdza dyrektor szkoły lub wyznaczona osoba znająca ucznia.

8. Do sali, w której przeprowadzany jest egzamin, nie wolno wnosić żadnych urządzeń elektronicznych, maskotek, książek itp.

9. Za przygotowanie kartek z nazwiskiem, imieniem, numerem PESEL i kodem ucznia odpowiedzialny jest PSZE.

10. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący ZN przypomina uczniom:

-     zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas egzaminu:

a)    obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną

b)   zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,

c)    niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia),

d)   zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie,

- obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego,

- konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego w tym wszystkich kolejno ponumerowanych stron,

- konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE oraz o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego,

zasadach zachowania się podczas egzaminu, uczeń, który chce skontaktować się z nauczycielem, podnosi rękę i oczekuje na podejście członka zespołu,

- dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań,

- zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończonej pracy (zamknięcie arkusza oraz odłożenie ich na brzeg stolika),

- dwukrotnie przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi: pierwszy raz przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, drugi raz – na 10 minut przed zakończeniem czasu danego z zakresu egzaminu

11. Członkowie zespołu odpowiadają tylko na pytania związane z kodowaniem i rozumieniem instrukcji dla ucznia.

12. Po zakończeniu czynności organizacyjnych przewodniczący zespołu zapisuje na tablicy w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem.

13. Czas trwania pracy z zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania godziny na tablicy i jest zgodny z procedurą.

14. Przewodniczący zespołu w uzasadnionej sytuacji może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków uniemożliwiających kontakt zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

15. Uczeń, który zakończył pracę z zestawem przed czasem, powyższy fakt sygnalizuje poprzez podniesienie ręki, oczekuje na podejście członka zespołu nadzorującego. Członek zespołu nadzorującego po wykonaniu czynności zgodnie z obowiązującymi procedurami przekazuje zestaw PZN. Po przyjęciu zestawu daje sygnał uczniowi do opuszczenia sali.

16. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15  minut  przed  zakończeniem  egzaminu  (nawet  jeżeli zdający  skończył  pracę  z  arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

17. Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN porządkują, kompletują i pakują materiały egzaminacyjne w obecności przedstawicieli uczniów. Następnie sporządzają protokół przebiegu egzaminu w danej sali i weryfikują listę zdających. Tak przygotowane materiały przewodniczący zespołu nadzorującego przekazuje przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

18. Wszystkie sytuacje i procedury nieujęte w szkolnej instrukcji organizacji i przebiegu egzaminu określają procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty ustalone przez CKE i OKE.