Piątek, 24.5.2024
Name days: Joanna / Maria / Zuzanna
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Konkurs na logo szkoły

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ORŁA BIAŁEGO W BISKUPICACH OŁOBOCZNYCH 

I. Organizator konkursu

  1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych .

II. Cel i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych .

 2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów  identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

3. Konkurs trwa od 12 listopada 2012 r. do 12 stycznia 2013r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie i rodzice naszej szkoły.

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób).

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej w im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki).

2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm

W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej i czarno-białej.

4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;

_ być czytelne i łatwe do zapamiętania,

_ być łatwo identyfikowane z naszą szkołą

_ wzbudzać pozytywne emocje,

_ składać się :

· tylko z logotypu (stylizacji literowej)

· tylko z elementu graficznego będącego symbolem

· lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

5.Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

6.Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs na logo szkoły”), w której uczestnik podaje:

_ imię i nazwisko,

_ klasę,

_ płytę z nagraną pracą jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową wraz z

nazwą programu, w którym projekt został wykonany.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Projekty należy składać do dnia 12 stycznia 2013r. w sekretariacie szkoły.

2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie

konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

4. Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

1. p. Bożena Walczak - dyrektor szkoły

2. p. Beata Wągrowska -nauczyciel

3. p. Ewa Wawrzyniak -nauczyciel

4. p. Małgorzata Olechowska - nauczyciel

5. p.  Elwira Mielcarek -nauczyciel

6.p. Marta Jeżewska - przewodnicząca Rady Rodziców

7.  Karolina Serafinowska -przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.

3. Planowana data ogłoszenia wyników 28 styczna 2013r.

4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

5. Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace.