Czwartek, 13.6.2024
Name days: Antoni / Lucjan / Grzegorz
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Reading is magic innowacja

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Innowacja pedagogiczna „Reading is magic”

 

RODZAJ INNOWACJI:  Innowacja metodyczna „Reading is magic” – język angielski

MIEJSCE INNOWACJI: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

TERMIN REALIZACJI: 1 października 2020 r. – 31 maja 2021 r.

OSOBA WPROWADZAJĄCA INNOWACJĘ: Patrycja Furmaniak-Klocek

ZAKRES INNOWACJI: klasy 2- 3

 

CELE OGÓLNE:

• zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego

• rozbudzenie pasji do nauki języka obcego

• poszerzenie zakresu słownictwa

• uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka

• poznanie różnych strategii uczenia się języka obcego

• rozwijanie w uczniu poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości

• wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego

• kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia

• wdrażanie uczniów do efektywnego spędzania wolnego czasu poprzez promowanie czytelnictwa

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• wzbogacenie zakresu słownictwa, doskonalenie poprawnej wymowy oraz utrwalenie struktur gramatycznych

• poznanie literatury obcojęzycznej

• rozwijanie wszystkich sprawności językowych zawartych w podstawie programowej

• poznanie autentycznego – żywego języka i dzięki temu przygotowanie ucznia do użycia poznanego materiału leksykalnego i gramatycznego w realnych sytuacjach

• doskonalenie umiejętności współpracy w grupie

• pobudzanie wyobraźni • praca nad wyciszeniem i skupieniem

• budowanie u uczniów pewności siebie

• radość z samodzielnego czytania w języku angielskim

• rozwijanie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem

• utrwalanie poznanego słownictwa

 

FORMY PRACY:

• praca zbiorowa

• praca indywidualna (kierowana przez nauczyciela lub samodzielna)

• praca w parach i w małych grupach

 

METODY PRACY:

• drama (dialogi, scenki)

• prace projektowe, plastyczne, praca z plakatem

• czytanie samodzielne na głos przez ucznia, przez nauczyciela

• czytanie fragmentów książeczki z podziałem na role

• burza mózgów

• storytelling

• karty pracy

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA (korzyści wdrożenia innowacji)

UCZNIOWIE

NAUCZYCIEL

- zdobywają wiedzę w sposób kreatywny poprzez kontakt z materiałami autentycznymi

- obcują z książkami i wykorzystują możliwości, jakie dają zasoby biblioteki szkolnej

- mają możliwość przećwiczenia poznanego słownictwa i struktur gramatycznych w praktyce

- uczą się współpracować ze sobą i odnajdować się w różnych sytuacjach językowych.

- wykorzystuje materiały autentyczne w postaci książek

- jest twórczy, kreatywny i otwarty na nowości.

 

SPODZIEWANE EFEKTY:

dla ucznia

dla nauczyciela

dla szkoły

- podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego 

- rozwój pasji i zainteresowań językowych uczniów

- rozwój umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem

-  wzrost skutecznego porozumiewania się w języku angielskim 

- wzbogacenie czynnego i biernego zasobu słownictwa

- wzrost zainteresowania kulturą i tradycjami krajów anglojęzycznych

- poczucie satysfakcji ze współpracy z uczniami

-  zdobycie nowego doświadczenia 

- doskonalenie swojego warsztatu pracy

- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych

- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców jako placówki, która dba o rozwój językowy dzieci.

 

EWALUACJA

W ciągu roku nauczyciel prowadzący innowację będzie podejmował następujące działania:

1. prowadził obserwację uczniów, aby sprawdzić ich postępy językowe. Zadaniem nauczyciela jest na bieżąco dawać dzieciom informację zwrotną dotyczącą tego w jakich obszarach sobie dobrze radzą i nad czym jeszcze warto popracować.

2. na bieżąco przekazywał informacje rodzicom na temat umiejętności językowych dzieci w formie ustnej lub pisemnej;

3. opracowywał zbiór konspektów do poszczególnych lekcji;

4. prowadził lekcje otwarte dla innych nauczycieli.

Ewaluacja końcowa nastąpi w czerwcu 2021 r. i będzie informacją zwrotną dla nauczyciela prowadzącego zajęcia. Dzięki temu nauczyciel dowie się, czy jego działania były celowe i czy przyniosły planowane efekty. Wyniki ewaluacji zostaną opracowane i zaprezentowane uczniom, ich rodzicom, a także radzie pedagogicznej.

Ewaluacji podlegać będą:

1. stopień realizacji działań zaplanowanych w ramach innowacji,

2. skuteczność metod i form pracy w zdobywaniu wiedzy przez uczniów i kształtowaniu ich umiejętności oraz postaw,

3. stopień atrakcyjności i użyteczności zajęć dla uczestników oraz ich rodziców.

Narzędzia służące do ewaluacji:

1. otwarte rozmowy z uczniami o tym, co im się podobało, czego się nauczyły, co zapamiętały,

2. obserwacja pracy i zaangażowania uczestników innowacji,

3. analiza efektów pracy uczniów – analiza plakatu jako wytworu pracy całej grupy oraz zeszytów uczniów.