Saturday, 13.4.2024
Name days: Przemysław / Justyna / Ida
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

„Z kulturą mi do twarzy” - Międzynarodowy Projekt Edukacyjny regulamin

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

„Z kulturą mi do twarzy” - Międzynarodowy Projekt Edukacyjny regulamin

 

1. Zasady ogólne

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 (pkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; pkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne; pkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury).

 

Termin realizacji: 4 października 2021– 24 czerwca 2022

Realizatorzy: uczniowie klas I-III

Opiekunowie - nauczyciele klas I-III: Dorota Gąsior, Donata Szymańska-Marciniak, Krystyna Szczegóra

2. Cele projektu:

 • Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 • Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
 • Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 

Cele szczegółowe:

- promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno

- rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką

- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym

- wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm

- kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych

- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku

- zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie

- współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki

 

3. Sposób realizacji:

Realizacja projektu: od 4 października 2021 do 31 maja 2022.

Z każdego modułu należy wykonać po 5 wybranych zadań.

Zadania może wykonywać jedna klasa lub cała grupa wiekowa.

Uczestnicy mogą dzielić się relacjami z wykonanych zadań na grupie „Z kulturą mi do twarzy” – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny na bieżąco na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/689475748427252/?ref=share

4. Podsumowanie projektu, warunki otrzymania certyfikatów:

 

Należy zrealizować po pięć zadań z każdego modułu w terminie od 4 października 2021 do 31 maja 2022. Po zakończeniu projektu opiekun grupy wysyła sprawozdanie do organizatora.

5. Ochrona danych osobowych

Za ochronę danych osobowych dzieci biorących udział w projekcie odpowiadają nauczyciele. Publikowanie przez uczestnika projektu zdjęć, filmów i relacji zawierających wizerunek osób, jest jednoznaczne z posiadaniem pisemnej zgody tych osób (w przypadku dzieci – rodziców lub opiekunów prawnych) na wykorzystanie wizerunku. Zgoda została skonstruowana wg wewnętrznych zaleceń placówki.

Lista zadań: (zadania do wyboru, realizacja może ulec modyfikacji)

MODUŁ I – W KRAINIE MUZ

1. „W magicznym świecie dźwięków” – poznawanie instrumentów muzycznych, ich wyglądu i brzmienia podczas zajęć.

2. „Spotkania z muzyką” – zaproszenie do placówki muzyków, zespołów muzycznych.

3.  „Wśród nocnej ciszy” – zorganizowanie koncertu kolęd i pastorałek dla rodziców / placówki.

4. „Paleta barw” – zorganizowanie pleneru malarskiego w najbliższym otoczeniu i wykonanie prac plastycznych farbami (pejzaż, infrastruktura lokalna bez postaci ludzi i zwierząt).

5. „Śladami przeszłości” – zwiedzanie muzeum (w zależności od możliwości, np. muzeum zabawek, archeologiczne, historyczne).

6.  „Z wizytą w teatrze” – wyjście na dowolny spektakl teatralny i wykonanie plastycznej ilustracji przedstawienia.

 

MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE

 

1. „Warsztaty ludowe” – zorganizowanie lub udział w warsztatach ludowych, np. malowanie pisanek, wyplatanie z wikliny, robienie wianków, tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych itp.

2. „Na ludową nutę” – nawiązanie współpracy z zespołem folklorystycznym (udział w koncercie, poznanie instrumentów, strojów ludowych) lub założenie własnego (przygotowanie koncertu na terenie placówki lub poza nią). Nauka dowolnego tańca regionalnego lub pieśni ludowej.

3. „Dzień wspomnień i zadumy” – wyjście na cmentarz, zapalenie zniczy na grobach nieznanych żołnierzy; zwrócenie uwagi na

zachowanie na cmentarzu oraz szacunek dla zmarłych

4. „Pejzaże Polski” – zorganizowanie konkursu plastycznego oraz wystawy prac (Galeria Sztuki Dziecięcej) prezentujących piękno polskiej przyrody.

5. „Do hymnu!” – przygotowanie uroczystości patriotycznej z okazji świąt państwowych. Kształtowanie postawy szacunku wobec symboli narodowych.

6. „Moja okolica” – wykonanie zdjęcia przedstawiającego miejscowość, w której się mieszka (park, pomnik, kościół itp.). Stworzenie pracy plastycznej techniką dowolną z wykorzystaniem tego zdjęcia. Może to być praca indywidualna lub grupowa. Proponujemy naklejenie zdjęcia na środku kartki i domalowanie/dorysowanie poszczególnych elementów lub wykonanie mapy okolicy.

 

MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ

 

 1. 1.     „Kodeks dobrego zachowania” – ustalenie zasad panujących w grupie / klasie w formie obrazkowej lub pisemnej i ich konsekwentne przestrzeganie.
 2. 2.     „Tydzień uprzejmości” – rozmowa dotycząca właściwego zachowania względem innych osób, zachęcanie uczniów do niesienia pomocy innym (np. starsze dzieci pomagają młodszym), używania zwrotów grzecznościowych. Proponujemy by każdy dzień podsumować rozmową o tym, co dobrego zrobiło się dla innych i podkreślić, że uprzejmym warto być zawsze.
 3. 3.     „Kochamy babcie i dziadków” – przygotowanie występu dla dziadków na dowolną okazję. Można też zachęcić dziadków do udziału w przedstawieniu razem z dziećmi.
 4. 4.     „Moje korzenie” – wykonanie drzewa genealogicznego przy współpracy z rodzicami (może być w formie konkursu). Praca wykonana techniką dowolną, forma płaska.
 5. 5.     „Kupon na dobry dzień” – wykonanie kuponów na przyjemności dla rodziców, np. czas na czytanie książki, domowe SPA, kawę na tarasie itp. (forma dowolna) lub sprawienie przyjemności rodzicom, np. przygotowanie śniadania.
 6. 6.     18. „Jaka jest moja rodzina?” – praca plastyczna techniką kolażu. Próba odpowiedzenia, czym jest rodzina za pomocą obrazków powycinanych/wydartych z gazet.
 7. 7.     „Nie ma dzieci, są ludzie” – obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka (20 listopada). Zapoznanie z konwencją praw dziecka i przybliżenie sylwetki Janusza Korczaka.

 

MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA

 1. 1.     „Chińskie wachlarze” – wykonanie z papieru wachlarzy i ozdobienie ich według własnego pomysłu
 2. 2.     „Olimpiada sportowa” – zorganizowanie zawodów sportowych, przybliżenie idei olimpiady greckiej.
 3. 3.     „Zabawy z piłką” – zorganizowanie zawodów sportowych z wykorzystaniem piłek.
 4. 4.     „Piasek pustyni” - rysowanie na piasku – ćwiczenia grafomotoryczne lub obejrzenie spektaklu malowania piaskiem.
 5. 5.     „Mali i duzi architekci” – konstruowanie z dostępnych materiałów (klocki, kubki plastikowe, rolki, kartony) budowli na wzór słynnych zabytków znajdujących się we Włoszech (np. Koloseum, akwedukty, Krzywa Wieża w Pizie itp.).