Wtorek, 28.5.2024
Name days: Wiktor / Inga / Ignacy
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Projekt Dobre Wychowanie

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

PROJEKT EDUKACYJNY klas I-III

ZASADY DOBREGO WYCHOWANIA


POBIERZ PREZENTACJĘ O DOBRYM WYCHOWANIU


I ETAP- planowanie projektu

1.Temat: Moje zachowanie świadczy o mnie, czyli dobre wychowanie na co dzień"

2.Forma projektu:- grupowy, podział grup wg .zadań.

3.Rodzaj projektu:- projekt działania lokalnego

4.Autorzy projektu:- nauczyciele klas I-III: D. Marciniak, K. Szczegóra, D. Gąsior

5.Odbiorcy projektu: dzieci z klas I-III i oddziału przedszkolnego oraz ich rodzice

6.Termin projektu: 21.XI, 14. III 2013 – 21 III 2013.

7. Rodzaj projektu: realizacja zajęć wychowawczych, zajęcia pozalekcyjne

8.Forma prezentacji: wystawa plakatów, scenki, dzień zajęć dydaktycznych, warsztaty z rodzicami

9. Cele projektu:

Cel główny:

Zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej zasad dobrego wychowania w życiu codziennym.

Podniesienie kultury osobistej wśród uczniów

Cele ogólne:

ZAINTERESOWANIA:

- poszerzenie wiedzy uczniów na temat znajomości zwyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności.

POSTAWY:

- kształtowanie umiejętności kulturalnego współżycia

- wyrabianie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych

- doskonalenie umiejętności właściwego zachowania się w rożnych sytuacjach

PRZEKONANIA:

- kształtowanie zmiany postaw i zachowań zgodnie z obowiązującymi zasadami dobrego wychowania.

10. Umiejętności:

cele operacyjne – uczeń:

-rozróżnia złe i pozytywne zachowania

-wykorzystuje je w życiu codziennym

-przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowań

-rozwiązuje problemy w różnych sytuacjach

-dzieli się swoimi uczuciami;

- uczy się współdziałania;

- dokonuje właściwych wyborów.

II ETAP- realizacja projektu

1. Zadania dla poszczególnych klas - instrukcje

Grupa

Zadania

Termin

Odpowiedzialni

Oddział przedszkolny

klasa I

klasa II-III

Zadanie I

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Jak być człowiekiem życzliwym ? -pogadanka na temat zachowania się w różnych sytuacjach

-„ Magiczne słowa”- wyeksponowanie zwrotów grzecznościowych w klasach i gablocie szkolnej

- Przygotowanie na korytarzu „Drzewa życzliwości” z „listkami” pozdrowień i podziękowań

21 listopada

D.Gąsior

K. Szczegóra

D.Marciniak

Klasy I-III

Oddział przedszkolny

Zadanie II

Przygotowanie scenek dotyczących dobrego wychowania

-zapoznanie się z wierszykami o tematyce właściwego zachowania

-wybór przez grupy scenki do prezentacji

- prezentacje klasowe:

przedstawienie wierszem lub scenką form grzecznościowych, cech i zasad dobrego wychowania

- proszę, dziękuję, przepraszam

- punktualność

- prawdomówność

- kultura słowa

- życzliwość dla innych

- dobre zachowanie w szkole

marzec

Wychowawcy klas

Klasy I-III

Oddział przedszkolny

Zadanie III

Prezentacja hasła, rymowanki lub wierszyka o kulturalnym zachowaniu

-przygotowanie przez dzieci wspólnie z rodzicami haseł i zaprezentowanie ich na plakacie

marzec

Wychowawcy klas

Klasy I-III

Oddział przedszkolny

Zadanie IV

Dzień zajęć dydaktycznych na temat: „Dobrego wychowania” wg. scenariusza nauczyciela

21marca – podczas Szkolnego Dnia Talentów

Wychowawcy klas

Klasy I-III

Zadanie V

Warsztaty dla rodziców i dzieci

-wypracowanie wspólnie z rodzicami pozytywnych zachowań do szkolnego kodeksu

- prezentacja szkolnego kodeksu zachowań na tablicy na korytarzu szkolnym

- prace plastyczne: „Co robi dobrze wychowane dziecko?”-

-próba własnej oceny zachowania: „Co rozumiem pod pojęciem wzór?”

– wypełnianie ankiet, podsumowanie

zdobytych punktów, zaszeregowanie siebie, czyli ucznia do określonego wzorca.

-prezentacja przygotowanych scenek przez dzieci

-prezentacja rymowanek i plakatów

-ewaluacja

marzec

K. Szczegóra

D.Marciniak

D. Gasior

ETAP III- realizacja

Czas realizacji 4 miesiące. Uczniowie z poszczególnych klas pracują zgodnie z instrukcjami podanymi i przekazanymi materiałami pomocniczymi. 21 marca podczas Szkolnego Dnia Talentów odbędzie się dzień zajęć zintegrowanych: „Jak żyć kulturalnie – moje zachowanie świadczy o mnie”, połączony z prezentacja scenek oraz wierszyków, prezentacji uczniów na temat dobrego zachowania. W marcu zaplanowane zostały również warsztaty dla rodziców.

ETAP IV- prezentacja.

Projekt zrealizowany jest w formie:

1. Prezentacji zasad dobrego wychowania na warsztatach dla rodziców

2. Drzewka życzliwości

3. Prezentacji rymowanek i scenek

ETAP V – ocena realizacji projektu.

Projekt jest otwarty. Będzie uzupełniany i dokumentowany w trakcie realizacji poszczególnych zadań

Ewaluacja projektu dokonana zostanie na podstawie liczby uczniów biorących w nim udział.

Efektami pracy z uczniami będzie przygotowanie i pokaz ich prac prezentujących właściwe zachowania, zmiana zachowania oraz ankieta „Znam swoje mocne i słabe strony”.

Ankieta dla uczniów
ZNAM SWOJE SŁABE I MOCNE STRONY
 1. UŻYWAM SŁÓW: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM

  1. zawsze

  2. czasami

  3. zapominam o nich

 1. MÓWIĘ KOLEDZE PO IMIENIU

  1. zawsze

  2. jak mi wygodnie

  3. wołam go po nazwisku

 1. DOTRZYMUJĘ PRZYRZECZEŃ

  1. zawsze

  2. czasami mi się to udaje

  3. nie zwracam na to uwagi

 1. PRZYZNAJĘ SIĘ DO POPEŁNIONEGO BŁĘDU

  1. zawsze

  2. czasami

  3. udaję, że mnie to nie dotyczy

 1. PAMIĘTAM O OBOWIĄZKACH UCZNIA

  1. zawsze

  2. czasami

  3. często zapominam

 1. SZANUJĘ PRZYBORY I MIENIE SZKOLNE

  1. zawsze

  2. dbam tylko o swoje

  3. czasami nie dbam o nie

 1. JESTEM PUNKTUALNY

  1. zawsze

  2. od czasu do czasu spóźniam się

  3. zapominam o wyznaczonych godzinach

 1. DBAM O UBIÓR SZKOLNY

  1. zawsze

  2. czasami

  3. ubieram się zgodnie z panującą modą