Sunday, 23.6.2024
Name days: Adrian / Wanda / Zenon
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła dla każdego II

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Informacje ogólne

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do realizacji zadań w ramach projektu "SZKOŁA DLA KAŻDEGO II". Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest przygotowanie szkół podstawowych do realizacji nowej podstawy programowej w klasach I-III, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

W ramach projektu systemowego zostały sfinansowane zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Doposażona została również baza szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt.

INFORMACJE O PROWADZONYCH ZAJĘCIACH W NASZEJ SZKOLE:

Rodzaj zajęć: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Zajęcia odbywać się będą w każdy czwartek i piątek

Program zajęć ukierunkowany jest na potrzeby dzieci mających trudności z opanowaniem umiejętności czytania i pisania. Jego celem jest niwelowanie trudności i niepowodzeń szkolnych poprzez usprawnienie percepcji słuchowej, wzrokowej, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej, doskonalenie techniki czytania, utrwalenie zasad pisowni.

Oczekiwane efekty:

 • uczeń zna i poprawnie zapisuje wszystkie litery
 • potrafi poprawnie przepisać tekst z uwzględnieniem prawidłowego kształtu, proporcji i łączenia
 • prawidłowo rozmieszcza litery w liniaturze oraz tekst na stronie
 • stosuje podstawowe zasady ortograficzne
 • potrafi samodzielnie dostrzec i skorygować popełnione błędy
 • poprawnie dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów
 • czyta sylabami i w miarę możliwości całościowo
 • rozumie samodzielnie czytany tekst
 • potrafi w miarę swoich możliwości zapanować nad stresem związanym z czytaniem i pisaniem

Rodzaj zajęć: Zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi

Zajęcia będą odbywały się w czwartki oraz piątki.

Głównym celem zajęć jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących przyczyną ich trudności szkolnych, zachęcenie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki, zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcjach matematyki. Treści programu obejmują ćwiczenia kształcące, uzupełniające i utrwalające wiedzę z następujących działów:

 • Zbiory.
 • Dodawanie i odejmowanie liczb.
 • Mnożenie i dzielenie.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych.
 • Utrwalanie pojęć geometrycznych.
 • Wiadomości i umiejętności praktyczne.

Oczekiwane rezultaty to wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz wyposażenie ich w doświadczenia ułatwiające rozumienie przedmiotu w dalszej edukacji.

Rodzaj zajęć: Zajęcia matematyczno- przyrodnicze dla dzieci uzdolnionych

Zajęcia odbywać się będą w czwartki.

Program tych zajęć ma na celu uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie jego wiary we własne siły i umożliwianie mu osiągania sukcesu. Wyrobienie w dziecku pewnej ciekawości, zwrócenie uwagi na coś, czego jeszcze samo na tym poziomie nie dostrzega, prowokowanie i zachęcanie go do stawiania pytań uczy uczniów poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów i zachęca do dalszego badania. Program zakłada też wdrożenie dziecka do czynnego uczestnictwa w pracy zespołu.

Rodzaj zajęć: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

 Zajęcia odbywać się będą w we wtorki i w piątki. Celem zajęć jest wytworzenie u ucznia nawyku prawidłowej postawy ciała przez skorygowane działanie korekcyjno – kompensacyjne, przez różne formy aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej oraz woli systematycznego uczestnictwa w zajęciach wspieranej zainteresowaniem rodziny.

Oczekiwane efekty. Uczeń:

 1. Jest świadomy i posiada podstawową wiedzę o przyczynach i powstawaniu swojej wady.
 2. Umie kontrolować swoją postawę w ciągu całego dnia, respektując zalecenia lekarza czy nauczyciela.
 3. Wie dlaczego ruch na  powietrzu ma działanie zdrowotne i wpływa pozytywnie na jego rozwój psychofizyczny.
 4. Potrafi stosować podstawowe zasady higieny.
 5. Wyraża gotowość złym nawykom ruchowym ( sposób siedzenia, odrabiania lekcji, oglądania TV).
 6. Potrafi respektować i dostosować się do reguł i zasad obowiązujących w zabawach i grach.

 

Rodzaj zajęć: Zajęcia artystyczne dla dzieci uzdolnionych

Zajęcia odbywać się będą we wtorki. Celem tych zajęć jest rozwijanie uzdolnień artystycznych poprzez różnorodną działalność artystyczną i kontakt ze sztuką. Zajęcia rozwijają kreatywność dziecka, pokazują świat sztuki, zaznajamiają ze słownictwem, różnorodnością i wielością dzieł z różnych dziedzin.

Rodzaj zajęć: Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Zajęcia odbywać się będą w środy. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań dzieci językiem angielskim, pogłębienie zasobu słownictwa, w trakcie tych zajęć uczniowie rozwijają wszystkie sprawności językowe: umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem, poprawnego mówienia oraz pisania. Ponadto lekcje te mają na celu przybliżenie uczniom kultury krajów anglojęzycznych.

Rodzaj zajęć: Zajęcia logopedyczne

Zajęcia odbywać się będą w czwartki. Zajęcia te mają na celu ćwiczenie prawidłowej mowy, wybrzmiewania głosek, sylab i wyrazów. Są przeznaczone dla dzieci mających problemy w opanowaniu prawidłowej wymowy.

Rodzaj zajęć: zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne

Odbywać się będą wg ustaleń nauczyciela