Wtorek, 23.4.2024
Name days: Ilona / Jerzy / Wojciech
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Z angielskim w świat - innowacja

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego

 „Z angielskim w świat”         

Autor innowacji:

Patrycja Furmaniak-Klocek

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
w Biskupicach Ołobocznych

 Tytuł innowacji:

„Z angielskim w świat”

 Autor innowacji:

Patrycja Furmaniak-Klocek

 Rodzaj innowacji:

metodyczna

 Czas realizacji:

Wrzesień 2019-Czerwiec 2020

 Miejsce realizacji:

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

 Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy piątej. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2019/2020

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach  dodatkowej godziny języka angielskiego, raz w tygodniu.

 I Wstęp

Znajomość języków obcych , a szczególnie języka angielskiego w dzisiejszym świecie jest bardzo ważna. Chociażby dlatego, że mamy możliwości swobodnego podróżowania, komunikowania się z ludźmi z całego świata, poznawania innych kultur, czy  zwiększamy nasze  szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy w kraju lub za granicą. Bardzo ważne jest zatem motywowanie dzieci do nauki języka od najmłodszych lat, ale również sprawienie, aby nauka była przyjemna i efektywna.  Poprzez działania innowacyjne pragnę zainteresować uczniów językiem angielskim oraz uzmysłowić, że znajomość języka jest kluczem do ich dobrej przyszłości. Aby to osiągnąć trzeba uatrakcyjnić proces lekcyjny. Powszechnie wiadomo, że w dzisiejszych czasach obszarem zainteresowań młodych ludzi jest komputer, Internet, nowości techniczne. Wychodząc naprzeciw tym zainteresowaniom niniejsza innowacja jest połączeniem nauki języka angielskiego z powszechnym hobby dzieci. Zajęcia w znacznej mierze będą prowadzone  z wykorzystaniem komputera, tablicy multimedialnej i Internetu. Uczniowie będą rozwijali swoje umiejętności językowe z wykorzystaniem komputerowych programów edukacyjnych do nauki języka angielskiego. Będą samodzielnie tworzyć własne ćwiczenia, które będą wykorzystywane w bieżącej pracy.  W ramach korzystania z zasobów Internetu, uczniowie odwiedzą wiele stron i portali internetowych, pełnych atrakcyjnych gier i zabaw, filmów,  bajek i historyjek dla dzieci w oryginalnej wersji, jak i filmów o tematyce kulturowej. Będą rozwijać umiejętności komunikacyjne  poprzez przygotowywanie scenek, by ćwiczyć praktyczne wykorzystanie poznanych struktur językowych w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych. Będą doskonalili swoje umiejętności językowe poprzez czytanie literatury dziecięcej w formie tradycyjnych książek w wersji tzw. easy readers (uproszczonych lektur obcojęzycznych) oraz książek elektronicznych (e-book). Praca z piosenką pozwoli dzieciom na kontakt z żywym językiem, bogacenie słownictwa oraz doskonalenie wymowy. Aktywizacji uczniów posłużą różnorodne gry i zabawy językowe (quizy, krzyżówki, kalambury itp.).

 

II. Cele innowacji

Cele ogólne:

 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka
 • doskonalenie umiejętności językowych (słuchania, czytania, stosowania słownictwa          i gramatyki w praktyce, pisania i mówienia)
 • rozwijanie zainteresowania uczniów krajami anglojęzycznymi
 • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
 • rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe
 • rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i w zespole
 • promowanie języka angielskiego wśród dzieci
 • podnoszenie motywacji do nauki języka obcego
 • kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia

 

Cele szczegółowe

 • znajomość środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych         oraz fonetycznych) i sprawne posługiwanie się ich zasobem, umożliwiającym komunikację w zakresie 12 tematów: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne             i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie oraz świat przyrody
 • rozwijanie umiejętności korzystania z technologii komputerowych (opracowywanie prezentacji Power Point, tworzenie ćwiczeń w Learning Apps, Quizziz, Kahoot itd.  używanie komputerowych programów edukacyjnych, komputerowe redagowanie tekstów itp.)
 • rozumienie i tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych
 • doskonalenie umiejętności redagowania tekstów w języku angielskim (w formie tradycyjnej i elektronicznej)
 • poszerzenie biernego i czynnego zasobu słownictwa poprzez różnorodne formy obcowania z językiem obcym (książki, filmy, piosenki, materiały internetowe)
 • rozwijanie umiejętności językowych poprzez oglądanie filmów i bajek w języku angielskim
 • kształtowanie umiejętności reagowania ustnego i pisemnego w prostych sytuacjach dnia codziennego
 • wdrażanie uczniów do korzystania z zasobów internetowych w procesie poznawania języka

Dodatkowym celem ważnym dla podniesienia jakości pracy szkoły jest poszerzenie jej oferty edukacyjnej.

 

III. Zasady innowacji

            Innowacja pt. „Z angielskim w świat” będzie realizowana  przez grupę uczniów z klasy V w roku szkolnym 2019/2020. Innowacją objęci zostaną chętni uczniowie, którzy pragną poszerzać znajomość języka angielskiego. Sposób naboru odbędzie się na zasadzie dobrowolności i powszechnej dostępności.

 

Procedury osiągania celów   

By w jak najlepszym stopniu zapewnić realizację celów innowacji, stosowane będą różnorodne metody, techniki i formy pracy.

Metody i techniki nauczania:

 • metoda komunikacyjna
 • metoda odwróconej lekcji
 • metoda audiolingwalna
 • techniki dramowe (dialogi, scenki dramowe, mini inscenizacje)
 • techniki multimedialne (Internet, programy komputerowe, DVD, tablica multimedialna, prezentacje Power Point)
 • gry i zabawy dydaktyczne
 • nauka przez piosenkę
 • metoda pokazowa
 • redagowanie tekstów
 • mapa mentalna
 • burza mózgów
 • metoda projektu
 • praca ze słownikiem

Formy pracy:

 • praca zbiorowa
 • praca w parach i grupach
 • praca indywidualna (kierowana przez nauczyciela lub samodzielna)

           

Uczniowie na zajęciach korzystać będą z rozmaitych materiałów i środków dydaktycznych:

 • płyty CD (nagrania dialogów, piosenki itp.)
 • filmy DVD lub dostępne w Internecie
 • komputerowe programy edukacyjne
 • tablica multimedialna
 • materiały internetowe
 • mapy, ilustracje, plansze, plakaty itp.
 • karty obrazkowe (flashcards)
 • książki elektroniczne (e-book)
 • materiały przygotowane przez nauczyciela
 • planszowe gry dydaktyczne
 • słowniki dwujęzyczne

 

Tematyka zajęć odnosi się do zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej II etapu edukacyjnego klasy      IV-VIII:

- znajomość środków językowych

- rozumienie wypowiedzi

- tworzenie wypowiedzi

- redagowanie wypowiedzi

- przetwarzanie wypowiedzi

Układ treści zajęć nie ma charakteru stałego, może on ulec zmianie, by umożliwić uczniom wypełnienie go ich własnymi pomysłami i propozycjami. Priorytetem jest, by każde zajęcia stwarzały możliwość wszechstronnego rozwijania sprawności językowych uczniów oraz budowania ich motywacji do nauki języka poprzez atrakcyjną formę pracy.

 

Zagadnienia do realizacji:

- Culture lessons – lekcje o krajach anglojęzycznych– praca metodą odwróconej lekcji, wykorzystanie mapy, albumów, encyklopedii, a przede wszystkim zasobów internetowych, oglądanie filmów na temat kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, samodzielne przygotowywanie prezentacji Power Point, karty pracy podsumowujące zajęcia.

- Interactive exercieses –samodzielne  tworzenie ćwiczeń interaktywnych np. Learning Apps, Quizziz, Kahoot w obszarach tematycznych człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie oraz świat przyrody

- Songs – piosenki  – praca z piosenką, nauka słówek i zwrotów, wspólny śpiew celem zapamiętania poznanego słownictwa i doskonalenia wymowy.

- Everyday language – język na co dzień – przygotowywanie dialogów, scenek dramowych, mini inscenizacji utrwalających używanie języka angielskiego w codziennych sytuacjach komunikacyjnych

- Films – oglądanie filmów i bajek w języku angielskim dostępnych na DVD oraz w Internecie

- Vocabulary  – bogacenie zasobów leksykalnych z wykorzystaniem stron internetowych dla uczących się języka , poprzez czytanie bajek, opowieści i historyjek w formie tradycyjnych książek w uproszczonej wersji językowej oraz książek elektronicznych (e-book) dostępnych               w Internecie (zasoby wydawnictwa językowego Oxford University Press – oxfordowl.co.uk)

 

 

IV. Spodziewane efekty

Oczekiwane efekty

- dla ucznia:

 • podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego
 • wzrost komunikatywności, skutecznego porozumiewania się w języku angielskim
 • wzrost umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
 • wzbogacenie czynnego i biernego zasobu słownictwa
 • rozwój umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem
 • wzbogacenie umiejętności pisania
 • wzrost zainteresowania kulturą i tradycjami krajów anglojęzycznych
 • wzrost pewności siebie i satysfakcji z pogłębiania znajomości języka

 

- dla szkoły:

 • promocja szkoły w środowisku lokalnym
 • podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wzbogacenie oferty oraz uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o językowy rozwój swoich wychowanków

 

V. Sposób ewaluacji

Celem ewaluacji jest zdiagnozowanie obszarów sukcesów i niepowodzeń programu. Osiągnięcia uczestników kontrolowane będą przede wszystkim w aspekcie praktycznym poprzez prowadzenie na bieżąco rozmów po skończonych zajęciach. Taka bieżąca ewaluacja jest refleksją nad własną pracą i w razie potrzeby da możliwość dokonania niezbędnych zmian.. W celu sprawdzenia przydatności i efektywności oraz atrakcyjności programu przeprowadzę ankietę wśród uczestników. Przeprowadzę analizę zrealizowanych celów i treści, atrakcyjności i efektywności zajęć.

Wyniki ewaluacji końcowej zostaną opracowane oraz zaprezentowane uczniom, dyrekcji szkoły.