Sunday, 23.6.2024
Name days: Adrian / Wanda / Zenon
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Innowacja z matematyki pt: „Z procentami za Pan brat”

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Innowacja dotyczyć  będzie utrwalenia wiadomości o procentach oraz ich zastosowaniu  w życiu codziennym, będziesz też realizowana w ramach projektu „VAT-ematyka, czyli obliczenia podatkowe dla każdego”

2. Warunki realizacji programu innowacyjnego

Działania zaplanowane w innowacji są dostosowane  do potrzeb  i możliwości rozwojowych uczniów.

3. Rodzaj innowacji : programowo metodyczna

Termin wprowadzenia i czas trwania innowacji

Data rozpoczęcia : 6. 04.22r.

Data zakończenia  10.06.22r.

Uzasadnienie wprowadzenia

Cele realizowanej podstawy programowej z matematyki mówią o konieczności kształtowania u uczniów umiejętności rozumowania, korzystania z informacji czy wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Uczeń uczy się zamiany procentu na liczbę liczby na procent, rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń procentowych, ale rzadko ma możliwość zweryfikowania swojej wiedzy w konkretnej sytuacji. Innowacja ta ma zaciekawić uczniów, pobudzić ich kreatywność i twórcze myślenie. Pozwoli pokazać uczniom, że w gazecie, na etykietce puszki z farbą czy nawet na kubku jogurtu znajduje się wiele zadań matematycznych, które zadaje nam codzienne życie. Innowacja  uświadomi uczniom, że matematyka jest użyteczna i bardzo pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów. Innowacyjność  polegać będzie na prezentowaniu przez daną grupę jeden raz w tygodniu ciekawych zadań dotyczących procentów ze sposobem ich realizacji formie prezentacji lub scenki np. w sklepie , w banku, w restauracji .Innowacja zakłada również uatrakcyjnienie zajęć poprzez efektywne wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak tablica interaktywna, komputer.

Opis innowacji.

Program jest skierowany do uczniów klasy siódmej i będzie wspomagać realizowany w szkole program „Matematyka z kluczem”. Oryginalność innowacji polegać będzie na tym, że uczniowie przygotują scenki, opracują prezentacje, podczas których zaprezentują rozwiązanie danego zadania .Tematyka, wokół której budowane będą sytuacje matematyczne, np.: obliczenia procentowe, wyrażenia dwumianowane, oprocentowanie oszczędności i kredytów, obniżki, podwyżki towarów w sklepie. Przygotowanie scenek ,przygotowanie i  opracowanie zadań , wszystko to sprawi, że uczniowie utrwalą wiadomości na temat procentów

 Cel główny innowacji.

• rozwijanie postawy intelektualnej wyrażającej się w twórczym, logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i przygotowanie uczniów do wykorzystywania matematyki w życiu codziennym.

Cele szczegółowe innowacji:

• Zdobywanie umiejętności przydatnych w życiu codziennym: – szacowanie wyników, – odczytywanie informacji z diagramów, wykonywanie obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych: stosowanie w praktyce własności działań, operowanie procentami i przybliżeniami– posługiwanie się kalkulatorem.

• Rozwijanie pamięci i wyobraźni.

• Dostrzeganie sytuacji problemowych.

• Zdobywanie umiejętności dostrzegania związków między matematyką, a otaczającym światem.

• Planowanie swoich działań, tak aby osiągnąć sukces w wykonywanej pracy.

Uczniowie będą realizować takie zagadnienia jak:

• KUPUJEMY ROZSĄDNIE -połączone ze scenką w sklepie – ćwiczenia mające odpowiedzieć na pytania: – ile możemy kupić za ustaloną kwotę – ile wydajemy dziennie na zakupy – ile kosztuje domowe ciasto – jak zaplanować posiłek dla czteroosobowej rodziny za 20 zł – co kryją sklepowe promocje – analiza ofert handlowych – co nam mówią sklepowe paragony

• RACHUNKI I REMONTY – opłaty i rachunki za prąd wodę – inwestycje w domu – planujemy remont sali matematycznej (koszt pomalowania ścian i położenia podłogi parkietu)

• LOKOWANIE PIENIĘDZY scenka w banku – dlaczego opłaca się oszczędzać – kiedy i jak wziąć pożyczkę (obliczanie odsetek)

6. Metody i formy realizacji:

Podstawowymi formami organizacyjnymi w realizacji programu jest praca:

– zespołowa

− konsultacje

 − konkurs zadaniowy

Metody stosowane w trakcie realizacji programu to metody:

– aktywizujące

− burza mózgów

− eksperyment

− planowanie działań

− posługiwanie się technologią informatyczną

7. Oczekiwane rezultaty:

− chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych

− pogłębia, utrwala , rozszerza poznane wiadomości oraz umiejętności twórczego myślenia

− kształtuje pozytywną motywację do nauki

− zaspokaja zainteresowania matematyczne

− umacnia się w poczuciu własnej wartości

− przekształca sytuacje życiowe w zadania matematyczne

− podejmuje działania służące samodoskonaleniu i rozwijaniu własnych zainteresowań.

8. Ewaluacja innowacji:

Narzędziem ewaluacji będą:

− ankieta ewaluacyjna dla uczniów