Saturday, 13.4.2024
Name days: Przemysław / Justyna / Ida
Idź do strony głównej Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Poznajemy polskie miasta

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

PROJEKT EDUKACYJNY

Poznajemy polskie miasta”I ETAP- planowanie projektu

1.Temat: „Poznajemy polskie miasta”

2.Forma projektu:- grupowy, podział grup wg zadań.

3.Rodzaj projektu:- projekt działania lokalnego

4.Autorzy projektu:- nauczyciele klas I-III i oddziału przedszkolnego

5.Odbiorcy projektu: dzieci z klas 1-3, oddziału przedszkolnego, społeczność szkolna oraz rodzice

6.Termin projektu: XI 2012.

7. Rodzaj projektu: realizacja zajęć wychowawczych, zajęcia pozalekcyjne

8.Forma prezentacji: wystawa, konkurs, gazetka, prezentacja, wycieczka

9. Cel główny projektu:

-rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci

-wspieranie rozwoju zainteresowań uczniów przez poznanie ważnych miast naszego kraju.


Zainteresowania:

- rozbudzanie zainteresowań uczniów ważnymi miastami Polski, ich historią, architekturą, zdobyczami kultury oraz walorami przyrodniczymi

- promowanie tańców narodowych

- poznanie najważniejszych legend związanych z polskimi miastami


Postawy:

- zachęcanie uczniów do gromadzenia informacji i różnych materiałów dotyczących wskazanych miast

- nauka tańca regionalnego Maryneczka

- prezentacja prac uczniów związanych z poznanymi miastami

- poszerzenie umiejętności posługiwania się komputerem


Przekonania :

- potrzeba poszerzenia własnej wiedzy

- ukazanie walorów polskich miast

- okazywanie szacunku dla historii kraju oraz wytworów kultury.

10. Umiejętności: cele operacyjne – uczeń:

 • uczeń zna ważne miasta w Polsce, legendy związane z tymi miastami

 • pogłębia wiedzę o tradycjach i kulturze polskich miast

 • potrafi zbierać i gromadzić informację, materiały,

 • korzysta z pomocy multimedialnych

 • umie pracować w grupie,

 • rozwija zainteresowania swoją „ małą” ojczyzną,

 • zacieśnia więzy ze społecznością lokalną,

 • uczy się podejmowania decyzji, oceniania, komunikowania się,

 • utożsamia się z najbliższym środowiskiem, regionem, krajem.

II ETAP- realizacja projektu

GRUPA

ZADANIE

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

Grupa I

Klasa 0,

I-III

Zadanie I

Poznajemy legendy polskich miast

- słuchanie legend z polskich miast (czytanie, nagrania CD, prezentacje)

- wykonanie prac plastycznych na temat legend

- prezentacja prac na gazetce na korytarzu

listopad 2012

K. Szczegóra

Wychowawcy klas

Grupa II

Klasy 0-III

Zadanie II

Uczymy się piosenki o naszej Ojczyźnie

-poznanie melodii i tekstu piosenki

- nauka piosenki

- „mini-konkurs” międzyoddziałowy „Śpiewajmy razem”

listopad 2012

D. Gąsior

wychowawcy klas

Grupa III

Klasy I-III

Zadanie III

Nauka tańca regionalnego z Wielkopolski „Maryneczka”

- poznanie melodii i figur tańca

- wspólne pląsy i zabawy z muzyką

- prezentacja tańca w dniu Święta Szkoły

listopad 2012

D.Marciniak

D. Gasior

Grupa IV

Klasy 0-III

Zadanie IV

Poznajemy polskie miasta

-zbieranie materiałów dotyczących polskich miast: Internet, foldery, gazetki

- prezentacje i filmy

-poznanie drogi listu od adresata do nadawcy

- wykonanie folderów, książeczek tematycznych o polskich miastach:

 • Oddział przedszkolny: I grupa – Warszawa

II grupa – Kraków

 • Klasa I – Kalisz

 • Klasa II – Poznań

 • Klasa III – Gniezno

- prezentacja prac na szkolnym korytarzu

listopad 2012

E. Wawrzyniak

A. Kryszczak

wychowawcy klas

ETAP III- realizacja

-przestrzeganie harmonogramu

-praca w grupach nad powierzonymi zadaniami

-opracowanie scenariuszy zajęć

ETAP IV- prezentacja

Termin i miejsce prezentacji wg harmonogramu imprez

- Tworzenie ekspozycji poświęconej różnym miastom – folder, książeczki

- prezentacja tańca z regionu Wielkopolski „Maryneczka”

- prezentacja piosenki o Ojczyźnie

Ocena realizacji projektu

Projekt jest otwarty. Będzie uzupełniany i dokumentowany w trakcie realizacji poszczególnych zadań

Ewaluacja projektu dokonana zostanie na podstawie liczby uczniów biorących w nim udział.

Efektami pracy z uczniami będzie przygotowanie i pokaz ich prac prezentujących poznane miasta, legendy, taniec i piosenkę.

W projekcie zaangażowani zostaną również rodzice do:

- współpracy poprzez pomoc w poszukiwaniu i gromadzeniu materiałów dotyczących miast

- współudziału w organizowaniu wycieczki do Biskupina dla kl. I-IIIKrystyna Szczegóra, Donata Marciniak